Kancelaria prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego. Uczestnictwo w szeregu postępowaniach upadłościowych i zdobyte doświadczenie służy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

1. przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (potocznie zwane, wniosek o upadłość konsumencka);

2. opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli;

3. reprezentuje upadłego jak i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

4. przygotowuje wnioski i reprezentuje wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

5. reprezentuje wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego kancelaria świadczy usługi związane z tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów i rozwiązuje problemy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym.

Prawo cywilne i gospodarcze obejmuje m. in.:

1. Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przed organami egzekucyjnymi, urzędami i innymi instytucjami;

2. Sporządzanie i opiniowanie umów;

3. Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;

4. Pozwy, nakazy, wnioski;

5. Pisma procesowe;

6. Opinie;

7. Umowy sprzedaży;

8. Inne umowy nazwane i nienazwane.

Wiodące obszary:

Prawo upadłościowe

 Sądy Rejonowe - Sądy Okręgowe - Sądy Apelacyjne

(C) 2005 - 2023

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies